Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 98/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Garwolinie z 2020-03-26

Sygn. akt: I C 98/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 marca 2020 r.

Sąd Rejonowy w Garwolinie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia SR Agnieszka Basek

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Agnieszka Gałązka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 marca 2020 r. w G.

sprawy z powództwa K. L.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę kwoty 4 617, 41 zł

I.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki K. L. kwotę 2 400, 45 zł (dwa tysiące czterysta złotych i czterdzieści pięć groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 października 2017 r. do dnia zapłaty,

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala,

III.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki K. L. kwotę 121 zł (sto dwadzieścia jeden złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w pozostałym zakresie koszty procesu pomiędzy stronami wzajemnie znieść,

IV.  nakazać ściągnąć od powódki K. L. na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Rejonowego w Garwolinie kwotę 115, 92 zł ( sto piętnaście złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) tytułem zwrotu wydatku na opinię biegłego pokrytego tymczasowo ze środków Skarbu Państwa,

V.  nakazać ściągnąć od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Rejonowego w Garwolinie kwotę 136,33 zł ( sto trzydzieści sześć złotych i trzydzieści trzy grosze) tytułem zwrotu wydatku na opinię biegłego pokrytego tymczasowo ze środków Skarbu Państwa.

Sygn. akt IC 98/18

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 26.02.2018 r. powódka K. L. wniosła o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i zasądzenie od pozwanej (...) S.A. w W. na swoja rzecz kwoty 4 617, 41 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczanymi od dnia 19.10.2017 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postepowania , w tym kosztami zastępstwa procesowego wg norm przepisanych. Dochodzona kwota 4 617, 41 zł wynika z różnicy całkowitej wartości szkody tj. 6 672,33 zł oraz kwoty dotychczas wypłaconej powodowi tj. 2 054, 92 zł. Na kwotę 4 617, 41 zł składa się kwota wynikająca z różnicy pomiędzy kosztem części oryginalnych oraz niezbędnymi do naprawy pojazdu materiałami drobnymi a wartością części alternatywnych przyjętych przez pozwaną oraz kwota wynikająca z różnicy pomiędzy rzeczywistymi kosztami naprawy przeprowadzonej zgodnie z technologią producenta samochodów marki F. , a kosztami naprawy przyjętymi przez pozwaną.

Sprawa została zarejestrowana w rep. C za nr 98/18.

W odpowiedzi na pozew pozwany (...) S.A w W. wniósł o oddalenie powództwa oraz zasądzenie od powódki na rzecz pozwanej kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.

Pozwany przyznał, że ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za skutki kolizji z dnia 15.09.2017 r. w związku z zawarciem z właścicielem pojazdu sprawcy umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC w oparciu o przepisy ustawy z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Pozwany kwestionował wysokość dochodzonego roszczenia w zakresie kosztów naprawy samochodu marki F. nr rej. (...).

W toku postępowania likwidacyjnego pozwany (...) S.A w W. wypłacił na rzecz powódki kwotę 2 054, 92 zł – okoliczność bezsporna.

W toku procesu powódka reprezentowana przez zawodowego pełn. popierała powództwo.

Pozwany podtrzymywał stanowisko z odpowiedzi na pozew.

Sąd Rejonowy ustalił i zważył, co następuje:

W dniu 15.09.2017 r. doszło do powstania szkody w pojeździe marki F. (...) nr rej. (...) C , rok prod. 2007. W tym samym dniu szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela – pozwanego. Zgodnie ze zgłoszeniem szkody uszkodzeniu uległ bak paliwa, cieknąca chłodnica, klapka od wlewu paliwa, lusterko prawe, pas tylny, pokrywa tylna. – k. 34-35.

W dniu 18.09.2017 r. dokonane zostały oględziny uszkodzonego pojazdu przez rzeczoznawcę z ramienia ubezpieczyciela- dokumentacja zdjęciowa k. 45v.-52.

Po dokonaniu oględzin uszkodzeń pojazdu marki F. (...) nr rej. (...) C została wykonana kalkulacja kosztów naprawy pojazdu , w której koszt naprawy pojazdu oszacowano na kwotę 1 881, 77 zł na podstawie kosztorysu E. nr (...) wydrukowanego w dniu 19.09.2017 r. Kalkulację kosztów naprawy wykonano z wykorzystaniem nowych części oryginalnych (O) , części o jakości takiej samej jak części oryginalne (Q) oraz części o jakości porównywalnej (P) – k. 52 v.- 54.

Powódka K. L. wniosła odwołanie od decyzji z dnia 19.09.2017 r. w którym podniosła, iż wartość przedmiotu ubezpieczenia przy prawidłowo dokonanej wycenie wynosi 5 393 zł i wniosła o ponowne rozpatrzenie sprawy – k. 54 v.-55.

W dniu 26.10.2017 r. zostały dokonane ponowne oględziny pojazdu. – dokumentacja zdjęciowa k. 58-62v. Na ich podstawie sporządzona została ponownie kalkulacja kosztów naprawy pojazdu w której kwotę na naprawę pojazdu ustalono w wysokości 2054, 92 zł brutto- k. 63-64. Sporządzono Kosztorys E. nr (...) z dnia 26.10.2017 r. – k. 63 v.-64v.

Decyzją z dnia 26.10.2017 r. została przyznana tytułem odszkodowania dodatkowo kwota 173, 15 zł – k. 65 - 65 v.

Decyzją z dnia 27.11.2017 r. została przyznana przez ubezpieczyciela kwota 1199, 25 zł z tytułu kosztów pojazdu zastępczego lub wynajęcia pojazdu zastępczego. W uzasadnieniu do decyzji wskazano, że nastąpiła szkoda częściowa k. 82 v.-83.

Decyzją z dnia 12.12.2017 r. odmówiono ustalenia odszkodowania za uszkodzony pojazd marki F. nr rej. WG nr rej. (...) C w kwocie wyższej niż 2 054, 92 zł – k. 84 v.

Powódka K. L. wnosząc o podwyższenie odszkodowania ponad kwotę wypłaconą przedstawiła ubezpieczycielowi załączoną do pozwu w niniejszej sprawie kalkulację naprawy nr 049/11/17 sporządzoną przez M. C. w systemie A. w dniu 12.11.2017 r. Zgodnie z tą kalkulacją koszty naprawy z VAT odpowiadają kwocie 6 672, 33 zł – k. 16-18.

M. C. sporządził kosztorys z dnia 12.11.2017 r. na podstawie kosztorysu ofertowego z firmy ubezpieczeniowej (...). Zlecenie kosztorysu otrzymał od R. U. z firmy Centrum (...) z L. ul. (...). W kosztorysie zastosował stawkę za roboczogodzinę w kwocie 100 zł na życzenie zleceniodawcy- pismo k. 93.

W toku postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela powódka była reprezentowana przez Centrum (...), ul. (...), (...)-(...) L.- faktura VAT k. 79 v.

Koszt naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzenia z dnia 15.09.2017 r. samochodu marki F. (...) nr rej. (...) C wynosi 4 455, 37 zł. Sporządzona kalkulacja uwzględnia koszt części , koszt robocizny, koszt materiałów lakierniczych dostosowany do lokalnych rynkowych realiów naprawy uszkodzonego pojazdu przy uwzględnieniu cech indywidualnych i wcześniejszego stanu technicznego pojazdu- opinia biegłego sądowego w zakresie techniki samochodowej certyfikowanego rzeczoznawcy samochodowego J. W. k. 118-165.

Zastosowana przez biegłego stawka 80 zł netto- 98, 40 zł brutto jest stawka adekwatną do cen transakcyjnych rynku lokalnego w stosunku do napraw o takim charakterze trudności jaki miał miejsce w przypadku przedmiotowego pojazdu. Biegły określił stopień zużycia eksploatacyjnego pojazdu na podstawie ogólnego stanu technicznego pojazdu. Kwota 4 455, 37 zł brutto jest w pełni wystarczającą do przywrócenia stanu pojazdu sprzed szkody. Wysokość odszkodowania ma przywrócić uszkodzona rzecz do stanu sprzed szkody, a nie prowadzić do wzbogacenia właściciela – opinia uzupełniająca pisemna biegłego sądowego w zakresie techniki samochodowej certyfikowanego rzeczoznawcy samochodowego J. W. k. 206-212, opinia uzupełniająca ustna biegłego sądowego w zakresie techniki samochodowej certyfikowanego rzeczoznawcy samochodowego J. W. k. 243-243 v. adnotacje 00:01:37- 00:21:04.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dowodów z dokumentów wymienionych wyżej wiarygodność dokumentów nie była podważana przez żadną ze stron.

Sąd dopuścił dowód z zeznań powódki w charakterze strony na wniosek pozwanego. W związku z tym powódka została wezwana do osobistego stawiennictwa na rozprawę wyznaczoną na dzień 12.03.2020 r. godz. 14.00 pod rygorem pominięcia dowodu z zeznań w charakterze strony.

Powódka pomimo prawidłowego wezwania na tejże rozprawie nie stawiła się w związku z czym Sąd pominął dowód z zeznań powódki w charakterze strony.

W sprawie Sąd dopuścił i przeprowadził dowód z opinii podstawowej pisemnej, uzupełniającej pisemnej oraz ustnej opinii biegłego sądowego w zakresie techniki samochodowej certyfikowanego rzeczoznawcy samochodowego J. W..

Opinia nie była kwestionowana przez pozwanego.

Powódka reprezentowana przez zawodowego pełn. kwestionowała opinię podstawową biegłego J. W. co skutkowało dopuszczaniem dowodów z opinii uzupełniających tegoż biegłego.

Powódka pismem z dnia 10.12.2019 r. wniosła o dopuszczenie dowodu z opinii kolejnego biegłego tej samej specjalności.

Postanowieniem z dnia 20.12.2019 r. Sąd oddalił wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii kolejnego biegłego z zakresu techniki samochodowej , ruchu drogowego, szacowania wartości pojazdów i kosztów napraw.

Sąd w pełni podziela bowiem wnioski płynące z opinii biegłego, a okoliczność, iż opinia jest niekorzystna dla strony nie może być wystarczającą podstawą do skutecznego zakwestionowania opinii biegłego.

Opinia biegłego J. W. uzupełniana w opinii pisemnej i ustnej jest jasna, klarowna , stanowcza. Biegły posiada wiadomości specjalne i wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu opinii.

Po sporządzeniu opinii przez biegłego pełn. pozwanej w piśmie z dnia 09.07.2019 r. wskazał, że zasadne jest przyjęcie do ustalenia wysokości należnego odszkodowania wyliczenie przez biegłego wysokości kosztów naprawy pojazdu w oparciu o części ,,O (...) , ale pochodzących spoza (...) , czyli części najczęściej stosowanych do napraw , najczęściej tez spotykanych na portalach internetowych oferujących części zamienne.

Sąd nie podziela takiego stanowiska.

Podkreślić należy , że biegły J. W. wypowiedział się jednoznacznie, że koszt naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzenia z dnia 15.09.2017 r. samochodu marki F. (...) nr rej. (...) C wynosi 4 455, 37 zł. Sporządzona kalkulacja uwzględnia koszt części , koszt robocizny, koszt materiałów lakierniczych dostosowany do lokalnych rynkowych realiów naprawy uszkodzonego pojazdu przy uwzględnieniu cech indywidualnych i wcześniejszego stanu technicznego pojazdu.

Zgodnie z art. 363 §1 kc Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

W ocenie Sądu kwota 4 455, 37 zł pozwoli na przywrócenie stanu poprzedniego pojazdu marki F. (...) nr rej. (...) C i jednocześnie nie doprowadzi do wzbogacenia się poszkodowanego - powódki jako właścicielki pojazdu - kosztem ubezpieczyciela.

W toku postępowania likwidacyjnego z tytułu odszkodowania wypłacona została powódce kwota 2 054, 92 zł.

Sąd zasądził w pkt. I wyroku kwotę 2 400, 45 zł, która stanowi różnicę pomiędzy kwotą należną z tytułu odszkodowania wynikającą z opinii biegłego 4 455, 37 zł , a kwotą wypłaconą dotychczas z tego tytułu (4 455, 37 zł - 2 054, 92 zł = 2400, 45 zł ).

Zgodnie z §1 art. 817 kc Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Szkoda została zgłoszona w dniu 15.09.2017 r. , ale w dniu 18.09.2017 r. została wydana decyzja odnośnie wypłaty odszkodowania i termin 30 dniowy od tej daty upłynął z dniem 18.10. 2017 r. tak więc od dnia następnego zostały zasądzone odsetki ustawowe za opóźnienie. Orzekając odnośnie odsetek od dnia 16.10.2017 r. Sąd wyszedłby ponad żądanie pozwu.

W pkt. II powództwo podlegało oddaleniu jako nieuzasadnione ponad kwotę 2 400,45 zł.

W pkt. III wyroku o kosztach procesu Sąd orzekł z mocy art. 100 zd. 1 kpc.

Powódka dochodziła w sprawie kwoty 4 617, 41 zł, zasądzona została kwota 2 400,45 zł tak więc powódka wygrała sprawę w 52 %, a przegrała w 48 %. W związku z tym zasądzona kwota obejmuje opłatę sądową od uwzględnionej części roszczenia, w pozostałym zakresie tj. w zakresie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i opłat skarbowych od pełnomocnictwa koszty procesu zostały wzajemnie zniesione.

W pkt. IV i V wyroku Sąd orzekł z mocy art. 113 ust.1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

W toku procesu wydatek na opinie biegłego w łącznej kwocie 510, 51 zł został pokryty tymczasowo ze środków Skarbu Państwa. Z tej kwoty 48 % odpowiada kwocie 245, 05 zł i w takiej części koszty opinii biegłego winna ponieść powódka bo w takim zakresie sprawę przegrała , 52% odpowiada kwocie 265, 46 zł i w takim zakresie koszty opinii winna ponieść pozwana bo w takim zakresie sprawę przegrała.

Strony wpłaciły zaliczki na opinię biegłego w kwotach po 1000 zł i pozostały kwoty po 129, 13 zł jako niewykorzystane części zaliczek. Tak więc kwoty po 129,13 zł zostały przeksięgowane na pokrycie wydatku na opinie biegłego pokrytego tymczasowo ze środków Skarbu Państwa i dodatkowo Sąd nakazał ściągnąć od stron kwoty, które łącznie z kwotami 129, 13 zł stanowią uzupełnienie kwoty 245, 05 zł należnej od strony powodowej (245, 05 zł – 129,13 zł =115,92 zł ) i 265, 46 zł należnej od strony pozwanej ( 265, 46 zł - 129,13 zł= 136,33 zł).

Z podniesionych względów na podstawie wymienionych przepisów Sąd orzekł jak w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Kosińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Garwolinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Basek
Data wytworzenia informacji: